Časté otázky

+-Jak funguje Průmyslové Energetické Centrum Neratovice?

Jedná se o zařízení pro energetické využívání odpadů, s celoroční dodávkou tepelné a elektrické energie do rozvodů společnosti SPOLANA s.r.o., pro její technologické potřeby. Dojde tak ke dvojímu efektu. Prvním je zpracování jinak už nevyužitelných odpadů s výstupem generování užitečných energií. Druhým, neméně důležitým, je dlouhodobá podpora ekonomicky udržitelné existence výrobních provozů Spolany a tím i podpora zaměstnanosti. Záměr navíc umožní snížení spotřeby zemního plynu ve Spolaně v objemu, který reprezentuje úsporu plynu ve výši až 6,6 % celkové spotřeby domácností odebírajících zemní plyn ve Středočeském kraji. To je úspora odpovídající spotřebě cca 16 tisíc domácností. 
Navržená kapacita závodu PECeN je 160 000 t/rok odpadů ročně. Přibližně z 50 % se jedná o směsný komunální odpad, který představuje zbytkový odpad ze separace komunálních odpadů z měst a obcí zejména Středočeského kraje. Zčásti se jedná o objemný odpad neboli spalitelné rozměrné odpady. Další část tvoří ostatní energeticky využitelné odpady, např. zbytková část odpadů z tříděného sběru a jim podobné odpady, které nelze dále materiálově využít (např. znečištěný papír, dřevo, textil nebo plasty. Dále některé odpady z průmyslového a živnostenského sektoru, které nelze recyklovat především z důvodu jejich složení, např. odpady kompozitních materiálů.
PECeN je energetickým zdrojem, kde dle metodiky zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech, bude probíhat využití odpadů s energetickou účinností 76 %.
Zhodnocení imisních dopadů provozu PECeN je expertně vyhodnoceno jako velmi malé. V oblasti produkce skleníkových plynů pak záměr dokonce bilančně přispívá ke snižování těchto emisí.
Energetické zhodnocení odpadů znamená využití jejich energetického potenciálu a úsporu primárních neobnovitelných zdrojů surovin a energií (fosilních paliv). Tím je zajištěna vysoká úroveň péče o životní prostředí v souladu s Evropskou hierarchií nakládání s odpady. 
Výsledkem termického zpracování odpadů je snížení jejich objemu a hmotnosti za vzniku anorganického materiálu (škváry), s minimálním obsahem organických zbytků. Ten lze uložit na skládky ostatních odpadů. Variantně, při splnění legislativně daných kvalitativních požadavků, je možné škváru po úpravě nabídnout i k materiálovému využití ve stavebnictví. 
Odloučený jemný popílek z čištění spalin bude odvážen v silo-cisternách, stabilizován a ukládán na skládky nebezpečného odpadu.
Hmotnostní podíl škváry ve vlhkém stavu (tj. po jejím zvlhčení na výstupu z kotle, s obsahem cca 15% vody) se pohybuje mezi 25-30 % ze vstupní hmotnosti odpadu, hmotnostní podíl suchého popílku pak kolem 5 %.