PECeN a jeho příběh

Historie místa

Na místě stávajícího areálu Spolany Neratovice, rozkládajícím se na katastru obcí Neratovice a Libiš, se chemický závod nachází již od roku 1905. V 1947 zde začal Spolek pro chemickou a hutní výrobu vyrábět viskózovou střiž. V roce 1950 se závod stal samostatným podnikem s názvem „Spolana, národní podnik Neratovice“. Výroba se rozšířila o závod elektrolýzy produkující chlor a hydroxid sodný a časem postupně vznikly další provozy jako např. kaprolaktam, PVC, lineární alfaolefiny a další. Od roku 2001 je Spolana a.s. členem skupiny UNIPETROL, která se v roce 2005 stává součástí polského koncernu PKN Orlen. V roce 2021 došlo ke změně názvu vlastníka SPOLANY s.r.o. na stávající ORLEN Unipetrol RPA, s.r.o.
Ke konci roku 1999 byla z ekonomických důvodů odstavena výroba viskózové střiže a její provozy zůstaly bez dalšího využití chátrat. Náhradou za tento stávající opuštěný komplex budov (tzv. brownfield) je v posledních letech připravován projekt PECeN.

 

Zvolená lokalita bez záboru zemědělské půdy, v rámci historické průmyslové oblasti

V areálu Spolany o celkové rozloze 260 hektarů je plánováno, v prostoru bloku bývalé výroby viskózové střiže o velikosti cca 4 hektary, umístění projektu PECeN. Tedy Průmyslové Energetické Centrum Neratovice. Projekt je připravován společností FCC Česká republika. 
Výběrem lokality v areálu Spolany je zaručeno využití částí stávajících navazujících staveb jako např. inženýrských sítí a minimalizace vlivů záměru na faunu a flóru. V prostoru výstavby se nenachází žádné kulturní stromové porosty. Není nutné kácení či jiná sanace zeleně. Stavba se nedotýká zájmů ochrany kulturních, historických a přírodních hodnot. Záměr PECeN bezprostředně navazuje na stávající průmyslovou zástavbu v areálu. Stavba nahradí objekty určené k demolici, které jsou dlouhodobě nevyužívané, v havarijním stavu, na mnoha místech jsou stavební konstrukce fasád, střech a světlíků poškozeny nebo se rozpadají, do objektů významně zatéká. 

PECeN znamená vysoce účinnou produkci energií z odpadů

Energetické zhodnocení odpadů představuje využití jejich energetického potenciálu a dosažení úspor primárních neobnovitelných zdrojů surovin a energií (fosilních paliv). Tím je zajištěna vysoká úroveň péče o životní prostředí v souladu s evropskou hierarchií nakládání s odpady. 
Jedná se o zařízení pro energetické využívání odpadů (ZEVO)
-    s technologií roštového spalování 
-    s čištěním spalin dle nejlepších dosažitelných technik (tzv. BAT)
-    bez produkce odpadních vod z tohoto čištění  
-    s dodávkou tepelné a elektrické energie do rozvodů Spolany 
Zařízení bude přispívat k úspoře produkce CO2 a tím k ochraně klimatu tím, že
-    umožní odstavení výroby ekvivalentního množství tepla v technologické páře ze stávajícího plynového kotle Spolany 
-    nahradí část odběru elektřiny Spolany z distribuční sítě, čili elektřiny jinak vyráběné většinově z fosilních paliv
Kapacita závodu PECeN je 160 000 t odpadů za rok.  
Výsledkem termického zpracování odpadů je snížení jejich objemu a hmotnosti za vzniku inertního anorganického materiálu s minimálním obsahem organických zbytků, který je ukládán na skládky S-ostatní odpad. Zachycený úletový popílek je v souladu se zákonem ukládán na skládky nebezpečných odpadů. Před vlastním uložením prochází ještě předúpravou, tzv. stabilizací, za účelem snížení nebezpečných vlastností.

 

Co PECeN přinese životnímu prostředí

Projekt bude dodávat veškerou vyrobenou energii Spolaně, tzn.:
-    teplo v podobě technologické páry, v množství až 800 000 GJ/r 
-    elektřinu v objemu cca 32 000 MWh/r 
Výroba tepla v PECeN umožní nahradit většinu páry, kterou nyní Spolana vyrábí ze zemního plynu. 
Tato úspora znamená až 20,4 milionů m3 zemního plynu za rok, což představuje roční spotřebu přibližně 16 000 domácností, respektive 6.6 % spotřeby zemního plynu všech domácností ve Středočeského kraji. 
Provoz PECeN z hlediska vlivu na životní prostředí spadá pod předpisy ČR i EU a musí v rámci prevence automaticky a s rezervou plnit nejpřísnější emisní normy platné pro spalovací procesy. Samozřejmostí je použití takových technologií čištění spalin, které zajistí plnění kritérií dle BAT (legislativa o nejlepších dosažitelných technikách). Imisní příspěvek provozu PECeN v lokalitě je v expertním posouzení zpracovatelů dokumentace EIA celkově označen jako velmi malý.
Skleníkové plyny (CO)  
Národní i evropská legislativa považuje v současné době zdroje, jako je projekt PECeN, za CO2 neutrální.
V případě PECeN navíc dojde k vytěsnění
•    potřeby spalování značného množství zemního plynu a tím k přímé úspoře emisí CO₂ jinak vypuštěných do atmosféry;
•    spotřeby části elektrické energie z veřejné sítě, která by se jinak musela vyrábět z fosilních paliv. Jde o nepřímou úsporu CO₂ generovanou provozem PECeN;
•    uložení části odpadů, které by jinak mohly být uloženy v souladu se zákonem na skládky, tím dojde k úspoře jinak vznikajících skládkových plynů.   
Souhrnný efekt provozu PECeN celospolečensky znamená každoroční bilanční úsporu skleníkových plynů v řádu desítek tisíc tun CO₂.

Jak PECeN funguje

Skladba a množství zpracovaného odpadu


FCC Česká republika je společnost zabývající se procesně odpadovým hospodářstvím v celém jeho rozsahu. To znamená nejen sběr a svoz různých druhů odpadů, ale také jejich dotřiďování, předávání využitelných frakcí k recyklaci, kompostování, energetické využití formou výroby tuhých alternativních paliv - TAP, až po skládkování nevyužitelných zbytkových částí odpadů. 
Taková síť různorodých činností, geograficky rozložená na různých místech ve Středočeském kraji, představuje značný existující potenciál z hlediska nakládání s odpady v tomto regionu.
V zařízení PECeN bude přijímán odpad produkovaný primárně ve Středočeském kraji a případně z přilehlých blízkých regionů.
Složení přijímaného odpadu:
-    Přibližně z 50 % se jedná o směsný komunální odpad, tzn. zbytkový odpad ze separace komunálních odpadů prováděné ve městech a obcích zejména Středočeského kraje. 
-    Zčásti se jedná o objemný odpad neboli spalitelné rozměrné odpady. 
-    Zbylou část tvoří ostatní energeticky využitelné odpady. Např. zbytková část odpadů z tříděného sběru, které nelze dále materiálově využít (např. z důvodu znečištění) a také některé odpady z průmyslového a živnostenského sektoru, které neumíme recyklovat kvůli jejich složení, např. odpady kompozitních materiálů. 
-    Průměrná výhřevnost odpadu je kolem 10,9 MJ/kg

 

Schéma spalovacího procesu

1. Dodávka a příjem odpadu

Vstupním místem je nákladová vrátnice s mostovou váhou a detektorem radioaktivity. Systém slouží pro detekci, měření a vyhodnocování limitních hodnot případné radioaktivní kontaminace nákladu. Po zvážení bude odpad z jednotlivých vozů vysypán do bunkru odpadu. PECeN umožňuje i předávku kontejnerů s odpadem ze železniční vlečky umístěné v rámci areálu provozu, překládku kontejnerů na nákladní vozy, které odpad opět předají do bunkru odpadu.

Schéma spalovacího procesu

2. Bunkr 

Bunkr je dimenzován na kapacitu cca 7 000 m³ odpadu, což odpovídá 5 dnům provozu. Vana bunkru je vodotěsná s vnitřním povrchem s vysokou odolností proti mechanickému poškození. Vrata bunkru jsou ovládána z kabiny jeřábníka. Během provozu kotle je odsáván vzduch z prostoru bunkru primárním ventilátorem do kotle, jako spalovací vzduch, a tím je udržován v bunkru podtlak, který zabraňuje šíření případného zápachu do okolí. Před bunkr je předsazena příjmová vjezdová hala, která při vysypávání odpadu eliminuje hluk, prašnost a úlety do okolí. Nad bunkrem pojíždí mostový jeřáb s drapákem o objemu cca 5 m3. Jeho úkolem je zavážení odpadu do násypky kotle a drtiče a také homogenizace odpadu uvnitř bunkru. 

3. Roštové ohniště a spalovací komora  

Mechanický rošt je složený ze střídavě uložených pohyblivých a pevných stupňů (řad roštnic), které jsou chlazené vzduchem a částečně i vodou. Rošt je nakloněný, přičemž pohyb jeho pohyblivých stupňů směřuje nahoru, proti  samotížnému pohybu spalovací vrstvy. Tím se hořící materiál ve vrstvě znovu a znovu „načechrává“ a posouvá pod čerstvý odpad. To zajišťuje intenzívní promíchávání spalovací vrstvy a její optimální prohoření. Navržený rošt chlazený vodou umožňuje lepší řízení a optimalizaci spalování i při zvýšené výhřevnosti odpadu.
Spalovací komora zajišťuje dosažení spalovací teploty v ohništi 850 – 1100 °C a teplota spalin pak přesahuje 850 °C. Výparníkové stěny spalovací komory jsou membránové. Dochází v nich k základní přeměně napájecí vody v páru, která putuje dále do dalších tepelných výměníků a přehříváků kotle. 

4. Parní kotel a turbína 

Kotel díky množství teplosměnných ploch produkuje vysokotlakou páru o parametrech 5,1 MPa a 420 °C a v množství téměř 70 t/h. Pára je vedena přes odběrovou parní turbínu s propojeným generátorem elektrického proudu. Jmenovitý výkon generátoru je 15,8 MW při napětí 6,3 kV.

5. Čištění spalin  

Zvolené čištění spalin respektuje dosažení všech zákonných emisních parametrů s rezervou a zohledňuje požadavek na neprodukování odpadních vod z čištění spalin. Řetězec technologií čištění spalin se skládá z cyklonů pro hrubé gravitační odloučení popílku, následuje reaktor se vstřikem hydrouhličitanu sodného pro záchyt složek HCl, HF, SO₂. Spaliny pokračují přes tkaninový filtr č. 1, kde dobíhají chemické čistící reakce a odlučuje se jemný popílek. Další reaktor je s rozprašovacím dávkováním aktivního uhlí pro záchyt a odloučení těžkých kovů, PCDD/F a TOC. Reakce pak dobíhají na dalším tkaninovém filtru, č. 2, který odlučuje zreagované a do pevných částic navázané soli a zbylé jemné prachové částice. Výhoda investičně náročnějšího použití dvou látkových filtrů v procesu spočívá v důsledném čisticím efektu. Předčištěné spaliny o teplotě cca 184 °C, která zaručuje vhodné podmínky pro průběh selektivní katalytické redukce, jsou zavedeny do katalyzátoru SCR.. Ten slouží k rozkladu nežádoucích dusíkatých sloučenin NOx (denitrifikace) na neškodnou formu vzdušného dusíku a vodní páry. Jako reaktivní medium je použita čpavková voda. Vyčištěné horké plyny následně ve výměníku tepla předají část svého tepla pro užitečný ohřev napájecí vody či vratného kondenzátu a částečně ochlazené plyny následně odcházejí do komína.

6. Chladič a vynašeč škváry  

Po vyhoření odpadu na roštu kotle horká škvára postupně přepadá do chladiče škváry v podobě vodní clony a skrápění. Vlhká škvára pak putuje soustavou dopravníků přes separátor železných kovů do skladu škváry. Odtud je pravidelně odvážena na vyhrazené místo u skládky odpadů, kde škvára dále zraje. Po rozemletí zásoby škváry následuje strojní odloučení barevných kovů a jejich předání k recyklaci. Zbylá vyzrálá škvára je připravena na uložení na skládce, případně pro jiné zákonné využití. 
Popílky odloučené v rámci postupného čištění spalin jsou považovány za nebezpečný odpad a jsou ukládány na skládky nebezpečných odpadů.

Emisní monitoring

Celý průběh čištění spalin je plně automatizován v řídicím systému provozu PECeN. Kvalitativní hodnoty po celém procesu čištění spalin jsou na výstupních plynech do komína celoročně kontinuálně zaznamenávány emisním monitoringem. Monitoring slouží jak pro regulaci vlastního provozu, tak i pro povinné výkaznictví a kontrolní orgány státní správy a v souladu se zákonem. 
Výsledky kontinuálního měření emisí jsou tedy v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění a vyhláškou č. 415/2012 Sb., v platném znění, průběžně zaznamenávány, vyhodnocovány a uchovávány. Data zjišťovaná kontinuálním měřením jsou chráněna proti pozměňování.

Protipožární zabezpečení

Pro sledování případného zahoření v zásobníku odpadu jsou instalovány termokamery s automatickým vyhodnocováním. Ústředna elektrické požární signalizace (EPS) je umístěna ve velínu v provozní budově. Do objektu hasičského útvaru společnosti SPOLANA budou přenášeny informace z ústředny prostřednictvím vzájemného propojení ústředen, proto systém EPS v PECeN bude kompatibilní se systémem firmy SPOLANA. K hašení zahoření v prostoru bunkru odpadu jsou navrženy tzv. hasící monitory, které zajišťují proudové skrápění vodou se smáčedlem do chráněného prostoru. 

Postup příprav

2016–2020Úvodní studie a průběžná jednání se Spolanou
2021Studie proveditelnosti
2022Dokumentace vlivu stavby na životní prostředí (Dokumentace EIA)
a dáleZákonné procesní postupy 
-Projednání a stanovisko EIA 
-Územní řízení
-Stavební řízení 
-Demolice původní výrobní zástavby viskózové střiže 
-Výstavba PECeN
2029Uvedení do provozu